GetUrNet.com is for sale | HugeDomains Skip to main content
GetUrNet.com Buy now:$2,695 ▸ Buy now or ▸ Start payment plan Only $112.29/mo. for 24 months See details
  • 30-day money back guarantee
  • Take immediate ownership
  • Safe and secure shopping

GetUrNet.com

This domain is for sale: $2,695

Buy now for $2,695 or pay $112.29 per month for 24 months

▸ Buy now
or

This domain is for sale: $2,695

▸ Buy now or ▸ Start payment plan Only $112.29/mo. for 24 month See details
Questions? Talk to a domain expert: 1‑303‑893‑0552
  • Enjoy zero percent financing
  • Quick delivery of the domain
  • Safe and secure shopping

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain name

T
S
D
L
M
See more testimonials

Our promise to you

30-day money back guarantee

HugeDomains provides a 100% satisfaction guarantee on every domain name that we sell through our website. If you buy a domain and are unhappy with it, we will accept the return within 30 days and issue a full refund – no questions asked.

Quick delivery of the domain

In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Safe and secure shopping

Your online safety and security is our top priority. We understand the importance of protecting your personal information.


We protect your information through SSL encryption technology, providing the safest, most secure shopping experience possible. Additionally, you may checkout with PayPal or Escrow.com.

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

Your Web address means everything – watch our video see why

Your Web address means everything
watch our video see why

Other domains you might like

Quick stats

Domain length
8 characters
Keywords
Get, Ur, Net
Base domain
GetUrNet
TLD extension
.com
GetUrNet.com ▸ Buy now ▸ Start Payment Plan

STADGAR FÖR ÅKE WIBERGS STIFTELSE

Fastställda efter beslut om revideringar av stiftelsens styrelse vid sammanträden 4 mars 2020.

 

§ 1

Stiftelsens namn
År 1953 den 11 januari har överintendenten Åke Wiberg förordnat om upprättande av en stiftelse, benämnd “Åke Wibergs Stiftelse”, varjämte han till stiftelsen såsom gåva överlämnat vissa tillgångar enligt därom upprättat gåvobrev. För denna stiftelse skall gälla följande stadgar.

 

§ 2

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskrivs i för stiftelsen gällande stadgar tillgodose alla eller något av nedanstående syften:

a) att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar,

b) att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn; att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning och att utöva hjälpverksamhet bland behövande,

c) att främja vetenskaplig forskning.

 

§ 3

Styrelsens säte
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen äger med enkel majoritet föreskriva, att dess säte skall vara annan ort.

 

§ 4

Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av det antal ledamöter och suppleanter, dock högst åtta och lägst tre ledamöter med högst tre suppleanter, som styrelsen bestämmer. Vid val av suppleant skall beslutet även ange, i vilken ordning suppleanterna vid förfall för ordinarie ledamöter skall inträda i dennes ställe. Ledamot av styrelsen utses för livstid, dock längst för tiden t. o. m. det kalenderår då vederbörande uppnår 82 år.

Då styrelseledamot avgår, skall återstående styrelseledamöter med enkel majoritet utse ny ledamot i den avgångnes ställe, om så erfordras.

Mandattiden för styrelseledamot eller suppleant upphör, därest samtliga övriga styrelseledamöter och vid förfall för någon av dem den suppleant, som inträder i hans ställe, med avgivande av utförlig motivering förklarar, att det för förverkligandet av stiftelsens ändamål och donators syfte eller för vederbörlig förvaltning av dess ekonomiska angelägenheter befunnits önskvärt att vederbörande avlägsnas från sitt uppdrag. På enahanda sätt får mandattiden förklaras utgången i det fall att styrelseledamot eller suppleant begår allvarligare brott eller eljest förfar på sådant sätt, att det för stiftelsen måste anses vara ett väsentligt intresse att han avlägsnas.

 

§ 5

Styrelsens ordförande, vice ordförande och sekreterare
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.

 

§ 6

Styrelsens beslutförhet m. m.
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet styrelseledamöter deltar i överläggningen och är ense om beslutet.

Om styrelsen är förhindrad att sammanträda får för stiftelsen bindande beslut fattas av styrelsens ordförande eller av två ledamöter i förening. Sådant beslut skall så snart ske kan anmälas för styrelsen med bifogande av det i ärendet förda protokollet.

Avgörande inom styrelsen sker där så av någon påyrkas genom omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrätt. Denna bestämmelse gäller även vid val. Sluten omröstning får ej äga rum.

 

§ 7

Rätt att företräda stiftelsen
Stiftelsen företrädes utåt av styrelsen eller den person, som styrelsen genom protokollfört beslut därtill utsett. Endast den som på grund av protokollfört beslut äger företräda stiftelsen har behörighet att på stiftelsens vägnar underteckna avtal eller vidta andra rättshandlingar.

 

§ 8

Kallelser m. m.
Styrelsen skall sammanträda på den ort, där styrelsen har sitt säte, eller på annan ort, som styrelsen bestämmer.

Sammanträde kan jämväl hållas per capsulam, därest fulltalig styrelse är ense därom.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller av två styrelseledamöter i förening. Till sammanträde skall jämväl samtliga suppleanter kallas. Dessa är berättigade att delta i överläggningar men däremot inte i beslut. Suppleant äger rätt att till protokollet avge yttrande samt att anteckna sin mening.

Kallelse skall utfärdas senast en vecka före sammanträdets hållande, såvida inte fulltalig styrelse är närvarande och enhälligt godkänner kortare kallelsetid.

 

§ 9

Förvaltning
Det åligger styrelsen att handha förvaltningen av stiftelsens angelägenheter samt att svara för att stiftelsens tillgångar förvaras på betryggande sätt.

I sin förvaltning av stiftelsens ekonomiska angelägenheter är styrelsen tillförsäkrad obegränsad befogenhet och behörighet och äger sålunda sälja stiftelsen tillhörig fast eller lös egendom, för stiftelsens räkning inköpa sådan egendom samt träffa avtal och vidta dispositioner av vad slag det vara må, däri inbegripet rätt att belasta stiftelsen med gäld.

 

§ 10

Avsättning av medel för anslag
Styrelsen beslutar vilket belopp, som årligen skall ställas till förfogande för utdelning.

Styrelsen får likväl för sådant ändamål endast förfoga över under föregående verksamhetsår uppkommen nettointäkt, som icke har karaktären av kapitalvinst, därest inte enhällig styrelse för varje särskilt fall annorlunda föreskriver. Belopp, som inte ställts till fullmäktiges förfogande, skall överföras till stiftelsens kapital.

 

§ 11

Fullmäktige
Fullmäktige består av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter samt därjämte av särskilda ledamöter, dock högst fem. Ordförande inom fullmäktige väljes av fullmäktige bland de särskilt utsedda ledamöterna.

De särskilda ledamöternas mandattid är livstid, dock högst för tiden t.o.m. det kalenderår, då vederbörande uppnår 82 år. Särskilda ledamöter utses av styrelsen.

Fullmäktige är beslutför om mer än halva antalet ledamöter är tillstädes. Avgörande inom fullmäktige sker där så av någon påyrkas genom omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Denna bestämmelse gäller även vid val. Sluten omröstning får inte äga rum.

Vad i § 8 föreskrivs i fråga om kallelser m.m. skall äga motsvarande tillämpning beträffande fullmäktige.

 

§ 12

Utdelning av anslag
Fördelningen av det belopp, som styrelsen ställt till förfogande för utdelning, sker av fullmäktige.

Fullmäktige äger besluta, att belopp, som ställs till förfogande för utdelning, skall reserveras till kommande år.

 

§ 13

Ändring av stadgarna
Styrelsen äger vidta alla de ändringar av stadgarna, som erfordras för att stiftelsen skall åtnjuta skattefrihet.

Ändring av för stiftelsen gällande stadgar i andra fall får beslutas av enhällig styrelse under förutsättning, att beslutet jämväl biträdes av förutom samtliga suppleanter även fullmäktiges ordförande; dock får sådan ändring av stiftelsens stadgar inte göras, att stiftelsens ändamål ändras.

Ändring av föreskrifterna i denna paragraf får inte äga rum utan godkännande av länsstyrelsen i det län, där styrelsen har sitt säte.

 

§ 14

Upplösning av stiftelsen
Upplösning av stiftelsen får inte ske därest inte styrelsens samtliga ledamöter och suppleanter är ense härom.

I händelse av upplösning av stiftelsen skall stiftelsens behållning disponeras i överensstämmelse med styrelsens beslut inom ramen för stiftelsens ändamål.