200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

STADGAR FÖR ÅKE WIBERGS STIFTELSE

Fastställda efter beslut om revideringar av stiftelsens styrelse vid sammanträden 28 maj 2008 och 21 september 2010.

 

§ 1

Stiftelsens namn
År 1953 den 11 januari har överintendenten Åke Wiberg förordnat om upprättande av en stiftelse, benämnd “Åke Wibergs Stiftelse”, varjämte han till stiftelsen såsom gåva överlämnat vissa tillgångar enligt därom upprättat gåvobrev. För denna stiftelse skall gälla följande stadgar.

 

§ 2

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskrivs i för stiftelsen gällande stadgar tillgodose alla eller något av nedanstående syften:

a) att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar,

b) att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn; att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning och att utöva hjälpverksamhet bland behövande,

c) att främja vetenskaplig forskning.

 

§ 3

Styrelsens säte
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen äger med enkel majoritet föreskriva, att dess säte skall vara annan ort.

 

§ 4

Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av det antal ledamöter och suppleanter, dock högst åtta och lägst tre ledamöter med högst tre suppleanter, som styrelsen bestämmer. Vid val av suppleant skall beslutet även ange, i vilken ordning suppleanterna vid förfall för ordinarie ledamöter skall in-träda i dennes ställe. Ledamot av styrelsen utses för livstid, dock längst för tiden t. o. m. det kalenderår då vederbörande uppnår 80 år.

Då styrelseledamot avgår, skall återstående styrelseledamöter med enkel majoritet utse ny ledamot i den avgångnes ställe, om så erfordras.

Mandattiden för styrelseledamot eller suppleant upphör, därest samtliga övriga styrelseledamöter och vid förfall för någon av dem den suppleant, som inträder i hans ställe, med avgivande av utförlig motivering förklarar, att det för förverkligandet av stiftelsens ändamål och donators syfte eller för vederbörlig förvaltning av dess ekonomiska angelägenheter befunnits önskvärt att vederbörande avlägsnas från sitt uppdrag. På enahanda sätt får mandattiden förklaras utgången i det fall att styrelseledamot eller suppleant begår allvarligare brott eller eljest förfar på sådant sätt, att det för stiftelsen måste anses vara ett väsentligt intresse att han avlägsnas.

 

§ 5

Styrelsens ordförande, vice ordförande och sekreterare
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.

 

§ 6

Styrelsens beslutförhet m. m.
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet styrelseledamöter deltar i överläggningen och är ense om beslutet.

Om styrelsen är förhindrad att sammanträda får för stiftelsen bindande beslut fattas av styrelsens ordförande eller av två ledamöter i förening. Sådant beslut skall så snart ske kan anmälas för styrelsen med bifogande av det i ärendet förda protokollet.

Avgörande inom styrelsen sker där så av någon påyrkas genom omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrätt. Denna bestämmelse gäller även vid val. Sluten omröstning får ej äga rum.

 

§ 7

Rätt att företräda stiftelsen
Stiftelsen företrädes utåt av styrelsen eller den person, som styrelsen genom protokollfört beslut därtill utsett. Endast den som på grund av protokollfört beslut äger företräda stiftelsen har behörighet att på stiftelsens vägnar underteckna avtal eller vidta andra rättshandlingar.

 

§ 8

Kallelser m. m.
Styrelsen skall sammanträda på den ort, där styrelsen har sitt säte, eller på annan ort, som styrelsen bestämmer.

Sammanträde kan jämväl hållas per capsulam, därest fulltalig styrelse är ense därom.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller av två styrelseledamöter i förening. Till sammanträde skall jämväl samtliga suppleanter kallas. Dessa är berättigade att delta i överläggningar men däremot inte i beslut. Suppleant äger rätt att till protokollet avge yttrande samt att anteckna sin mening.

Kallelse skall utfärdas senast en vecka före sammanträdets hållande, såvida inte fulltalig styrelse är närvarande och enhälligt godkänner kortare kallelsetid.

 

§ 9

Förvaltning
Det åligger styrelsen att handha förvaltningen av stiftelsens angelägenheter samt att svara för att stiftelsens tillgångar förvaras på betryggande sätt.

I sin förvaltning av stiftelsens ekonomiska angelägenheter är styrelsen tillförsäkrad obegränsad befogenhet och behörighet och äger sålunda sälja stiftelsen tillhörig fast eller lös egendom, för stiftelsens räkning inköpa sådan egendom samt träffa avtal och vidta dispositioner av vad slag det vara må, däri inbegripet rätt att belasta stiftelsen med gäld.

 

§ 10

Avsättning av medel för anslag
Styrelsen beslutar vilket belopp, som årligen skall ställas till förfogande för utdelning.

Styrelsen får likväl för sådant ändamål endast förfoga över under föregående verksamhetsår uppkommen nettointäkt, som icke har karaktären av kapitalvinst, därest inte enhällig styrelse för varje särskilt fall annorlunda föreskriver. Belopp, som inte ställts till fullmäktiges förfogande, skall överföras till stiftelsens kapital.

 

§ 11

Fullmäktige
Fullmäktige består av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter samt därjämte av särskilda ledamöter, dock högst fem. Ordförande inom fullmäktige väljes av fullmäktige bland de särskilt utsedda ledamöterna.

De särskilda ledamöternas mandattid är livstid, dock högst för tiden t.o.m. det kalenderår, då vederbörande uppnår åttio år. Särskilda ledamöter utses av styrelsen.

Fullmäktige är beslutför om mer än halva antalet ledamöter är tillstädes. Avgörande inom fullmäktige sker där så av någon påyrkas genom omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Denna bestämmelse gäller även vid val. Sluten omröstning får inte äga rum.

Vad i § 8 föreskrivs i fråga om kallelser m.m. skall äga motsvarande tillämpning beträffande fullmäktige.

 

§ 12

Utdelning av anslag
Fördelningen av det belopp, som styrelsen ställt till förfogande för utdelning, sker av fullmäktige.

Fullmäktige äger besluta, att belopp, som ställs till förfogande för utdelning, skall reserveras till kommande år.

 

§ 13

Ändring av stadgarna
Styrelsen äger vidta alla de ändringar av stadgarna, som erfordras för att stiftelsen skall åtnjuta skattefrihet.

Ändring av för stiftelsen gällande stadgar i andra fall får beslutas av enhällig styrelse under förutsättning, att beslutet jämväl biträdes av förutom samtliga suppleanter även fullmäktiges ordförande; dock får sådan ändring av stiftelsens stadgar inte göras, att stiftelsens ändamå1 ändras.

Ändring av föreskrifterna i denna paragraf får inte äga rum utan godkännande av länsstyrelsen i det län, där styrelsen har sitt säte.

 

§ 14

Upplösning av stiftelsen
Upplösning av stiftelsen får inte ske därest inte styrelsens samtliga ledamöter och suppleanter är ense härom.

I händelse av upplösning av stiftelsen skall stiftelsens behållning disponeras i överensstämmelse med styrelsens beslut inom ramen för stiftelsens ändamål.